Generalforsamling​

Referat

VedrørendeOrdinær generalforsamling i Boligforeningen Nordlys

StedFælleshuset Trindelvej 42, 9990 Skagen

DatoTirsdag den 17 maj 2023. kl. 19.00

Deltagere69 personer inkl. bestyrelse samt

Dorte Hjerrild fra Boligselskabernes Landsforening

Advokat Henrik Brandt Madsen

Revisor Søren Rasmussen

Forretningsfører Tonny Carlsen

Kontormedarbejder Dorthe Mikkelsen

Inspektør Michael Levin

Samt ejendomspersonale

Dagsorden1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Godkendelse af det reviderede regnskab for 2022

4.Indkomne forslag

5.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

6.Valg af 2 suppleanter

7.Valg af revisor

8.Eventuelt

Tema : Mulig fusion

Velkomst ved bestyrelsesformand Annie Christensen.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Advokat Henrik Brandt Madsen fra advokatfirmaet Brandt-Madsen blev valgt.

Advokat Henrik Brandt Madsen takkede for valget, og konstaterede, at generalfor-samlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Annie Christensen aflagde bestyrelsens beretning, som her er gengivet :

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed fremlægge bestyrelsens beretning for 2022-2023.

Først vil jeg præsentere de øvrige medlemmer af bestyrelsen i Boligforeningen Nordlys. De er: næstformand Anne-Marie Sørensen Leif Rughaven, Per Nielsen, og Birthe Bach Jensen.

Herefter vil jeg præsentere de ansatte:

Inspektør Michael Levin.

Ejendomsfunktionærer: Torben Leer, Lars Meincke, Jan Simonsen, Kaj Pedersen, Finn Christensen, Mimi Kingo Petersen og Morten Borup Kristiansen. Desuden er Thomas Mikkelsen ansat som sommerhjælp. På kontoret er Dorthe Mikkelsen og Tonny Carlsen.

Aftalen mellem BL, Regeringen og Kommunernes Landsforeningen vedrørende effektivisering af den almene sektor fortsætter. Der er nu indgået ny aftale om effek-tivisering af den almene boligsektor i perioden 2021-2026, selvom den tidligere afta-le fra 2016-2020 skulle udvise en reduktion af driftsudgifter med 1,5 mia. kr. Vores målsætning er fortsat at sætte fokus på effektivisering de næste 3 til 4 år.

Folketinget har besluttet at der skal ske yderligere sortering af affald i forhold til nu-værende sorteringer. Det betyder at i de afdelinger, hvor der stadig er affaldsspande vil man få flere spande til sortering. I områder med molokker vil der skulle etableres flere molokker. Nogle beboere vil måske komme til skulle gå længere med deres affald.

Priserne for afhentning af affald vil stige i de kommende år, og i de områder hvor der ikke er molokker vil vi opleve den største stigning.

På Minervavej(afdeling 1) og Drachmannsvænget (afdeling 2), bliver boligerne på nuværende tidspunkt opvarmet via gas. Denne opvarmningsform har regeringen besluttet skal udfases før år 2030, som tidligere var udmeldt. For at være klar til det-te, ser vi os nødsaget til at hæve henlæggelserne i disse afdelinger. Når det er mu-ligt at der kan udskiftes gas til fjernvarme vil beboere bliver informeret om det, og hvornår selve udskiftningen vil ske. Vi arbejder allerede sammen med vores rådgi-ver Niras omkring udskiftningen.

Vi havde håbet og regnet med at renoveringen af Skarpæsvej 137-143 (afdeling 4)Gårdhusene skulle have været igangsat i år 2022. Nu arbejder vi så igen med pro-jektet, andre løsninger og et andet udtryk. Vi håber at priserne er blevet lidt mere normale, så vi kan klargøre helhedsplanen her i efteråret 2023 og sandsynligvis også kan starte oprettelse af boligerne i slutning af året 2023. Vi har netop indsendt projektet til myndighederne for godkendelse. Når vi kommer lidt længere med pro-jektet vil beboerne blive informeret om hvordan projektet kommer til at se ud.

Nye Køkkener

I flere afdelinger bliver der skiftet individuelle køkkener. I år 2022 er der udskiftet 36 køkkener. Siden 1. januar 2023 er der indtil nu skiftet 19 køkkener, og flere er alle-rede planlagt til udskiftning resten af dette år.

De kommende 4 år er det planlagt at der i afdelingerne skal ske følgende:

Afdeling 1: På Markvej 69-93 og Ulrik Plesners vej / Peter Andersens vej skal der foretages maling af facader.

På Hakon Børresens vej skal der lægges nyt asfalt.

På Fallingen og Ulrik Plesners vej/Peter Andersens vej skal der males træværk og skure.

På Trindelvej og Hakon Børresens vej er molokkerne tilpasset de nye krav for af-faldssortering.

På Daphnesvej arbejdes stadig videre med en mulig renovering af facader, døre samt vinduer.

Afdeling 2: På Ankermedet 4-42 skal der males stern og udhæng samt skure.

Afdeling 3: I afdelingen bliver der arbejdet på mulighederne for renovering af faca-der, døre samt vinduer.

Der skal ske maling af stern og udhæng samt maling af rørkasser på gavle.

Afdeling 4: På Fortunavej vil der ske udskiftning/renovering af nuværende jordvar-meanlæg. Ligesom i afdeling 1 arbejdes der nu på udskiftning/renovering af jord-varmeanlægget med vores rådgiver. Der vil blive afholdt beboermøde med informa-tion om hvad der skal ske, ligesom der skal ske afstemning om det skal være fjern-varme eller jordvarme. Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses om hvornår projektet forventes at starte. Det afhænger bl.a. af afdelingens økonomi. Samtidig vil der blive installeret vandmålere, så alle bebyggelser i afdeling 4 betaler for eget for-brug af vand.

På Mosegårdsvej/Skagavej skal facader samt træværk males.

Afdeling 12: I afdelingen planlægges der nyt asfalt sammen med etablering af nye molokker.

Generelt vil der løbende i alle afdelinger bliver malet skure, stakitter, borde/bænke m.v. ligesom der hele tiden vil være fokus på optimering af områderne.

Mulig fusion med Skagen Boligforening.

Skagen Boligforenings bestyrelse har tidligere i året henvendt sig til os, og anmoder om at kan træffes beslutning om fusion med Skagen Boligforening. Der har været afholdt flere møder angående dette, og vi har inviteret vores konsulent Dorte Hjer-rild fra Boligselskaberne Landsforening til vores generalforsamling i aften. Dorthe vil senere i aften informere om fusionsplanerne. Senere vil der blive indkaldt til eks-traordinær Generalforsamling med henblik på afstemning om fusion.

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne byde alle beboere, både nye som gamle vel-kommen i Boligforeningen Nordlys.

Jeg vil desuden sige tak til alle ansatte for godt samarbejde og for en god arbejds-indsats i det forløbne år.

En tak skal der også lyde til afdelingsbestyrelser for godt samarbejde.

Endvidere vil jeg takke vores håndværkere og leverandører, revisor og advokat for det gode samarbejde i den forløbne periode.

Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, hvorefter den blev taget til efter-retning.

Pkt. 3 Godkendelse af det reviderede regnskab for 2022

Det reviderede regnskab blev gennemgået af revisor Søren Rasmussen fra Beier-holm Skagen.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4 Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Anne-Marie Sørensen som modtager genvalg.

Birthe Bach Jensen ønsker ikke genvalg

Anne-Marie Sørensen og Anni Knudsen blev valgt

Pkt. 6 Valg af 2 suppleanter

Michael Nielsen blev 1. suppleant og

Søren B. Andersen blev 2. suppleant.

Pkt. 7 Valg af revisor

Beierholm Skagen, Østre Strandvej 41, 9990 Skagen

Revisor genvalgt.

Pkt. 8 Eventuelt

Annie Christensen orienterede om aktivitetsdagene som hovedbestyrelsen tidligere har inviteret til.

De gør det igen den 1. juni kl. 13.00, hvor alle inviteres til hyggeeftermiddag med kortspil, strikketøj samt kaffe og kage.

Mulig fusion med Skagen Boligforening

Dorte Hjerrild takkede for, hun måtte være med på aftenens generalforsamling.

Dorte fortalte, at der havde været afholdt flere møder mellem Skagen Boligforening og Boligforeningen Nordlys, med henblik på en eventuelt fusion.

Bestyrelserne i de 2 selskaber ønsker at fusionere, og arbejder positiv i den retning. Dorte ville gennem udarbejdede slides fortælle, om fusionsplanerne og de snakke som de 2 bestyrelser har haft.

Men det er selvfølgelig alle lejere, som skal stemme for en fusion.

I dag skal der ikke stemmes, det bliver I indkaldt til på et senere tidspunkt. Målet med mødet i dag, er en orientering og har I spørgsmål, så vil vi gerne svare på dem, eller arbejde videre, så I senere kan få et svar.

Hvorfor sammenlægning eller fusion

Vi vil gerne, at de 2 selskaber skal fusionere, og derved bevare en lokalforankret boligselskab i Skagen by.

Ved en fusion bliver det nye selskab større, hvilket har betydning når der skal re-krutteres nye medarbejdere.

Der er kommet stigende krav fra myndighederne, som kræver mere kompetent per-sonale.

Mere moderne administration koster penge og den vil kunne deles af flere beboere.

Man har indgået en midlertidig samarbejdsaftale med Skagen Boligforening, hvor Skagen Boligforening tilkøber assistance fra det administrative personale.

Fordele for beboerne

Alle beboere får fortrinsret til flere forskellige lejligheder.

Medarbejdere kan være mere fleksible og mindre sårbare ved sygdom, ferie m.v.

Alle ansatte fortsætter, med kollegaer, som de kender i forvejen.

Administrationsomkostningerne i de 2 selskaber er næsten ens. Fremadrettet vil der kun være et kontor, en revisor m.v. Ligeledes vil der være mulighed for stordriftsfor-dele i forbindelse med indkøb m.v.

En ligeværdig sammenlægning – en helt ny boligorganisation

Den nye boligorganisation får 902 lejligheder.

Det nye selskab skal have et nyt navn.

Der vil blive en overgangsbestyrelse med 4 repræsentanter fra Boligforeningen Nordlys og 3 fra Skagen Boligforening. Efter en overgangsperiode vil bestyrelsen være på det antal som den er i dag, hvilket er 5.

Øverste myndighed vil fortsat være generalforsamlingen, hvor alle lejere har ad-gang med stemmeret.

Åbenhed om alt – ingen skjult dagsorden

De 2 bestyrelser er enige om at anbefale sammenlægning.

Medarbejderne ser frem til at få et tættere samarbejde.

Der drøftes allerede kontorfællesskab fra nu, da Skagen Boligforening har en ud-fordring på kontoret.

I beboere skal også være trygge, så derfor spørg, alle spørgsmål skal besvares.

I vil blive orienteret yderligere, inden der skal træffes beslutning i efteråret.

Her sker ingen ændringer

Hver boligafdeling har egen økonomi. Afdelingsmødet vedtager afdelingens budget og dermed husleje. Afdelingens over- eller underskud overføres til de næste 3 års budgetter. Afdelingsmødet vælger sin egen afdelingsbestyrelse. Alt sammen som på nuværende tidspunkt.

Helhedsplan i Skagen Boligforenings ”Mosegården”

Den finansieres som aftalt via landsbyggefonden og tilskud fra dispositionsfonden, uden at øvrige afdelingers økonomi påvirkes.

Hvem beslutter

Forslaget om sammenlægning skal forelægges for generalforsamlingen i hver af de to boligforeninger i efteråret 2023.

Spørgsmål

Er der A eller B ordning i de 2 selskaber?

Begge selskaber har A ordning.

Vil der ikke være ulemper for beboerne?

Eneste ulempe Dorte Hjerrild kunne se var, at enkelte bestyrelsesmedlemmer ville miste deres bestyrelsesposter.

Annie Christensen afsluttede med en stor tak for deltagelse i årets generalforsam-ling.

Bestyrelsen ser således ud

FormandAnnie Christensen

NæstformandAnne-Marie Sørensen

Per Nielsen

Leif Rughaven

Anni Knudsen

Supplenter1. suppleant Michael Nielsen

​2. suppleant Søren B. Andersen

Referent Michael Levin, den 16. maj 2023.

Skagen, 23. maj 2022

Hermed fremsendes information fra Generalforsamlingen den 11/5-2022 med følgende dagsorden:

1.​Valg af dirigent

2.​Bestyrelsens beretning

3.​Godkendelse af revideret regnskab for 2021

4.​Indkomne forslag

5.​Valg af formand

6.​Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7.​Valg af 2 suppleanter

8.​Valg af revisor

9.​Eventuelt

Formand Susanne Rubow byder velkommen. Der er fremmødt 44 beboere inklusiv hovedbestyrelsen, som repræsenterer 38 boliger. Herefter går man over til dagsordenen.

Pkt. 1: Advokat Henrik Brandt-Madsen bliver valgt til dirigent. Dirigenten konstaterer at Generalforsamlingen er korrekt indvarslet i henhold til Boligforeningens vedtægter.

Pkt. 2: Formanden starter med at præsentere bestyrelsen og de ansatte i boligforeningen. BL, regeringen og KL vedrørende effektivisering af den almene sektor fortsætter frem til 2026. Vores målsætning er fortsat at sætte fokus på effektivisering de næste 3 til 4 år.

Folketinget har desuden vedtaget at der skal ske yderligere sorteringer af affald. Dette skal ske i 2023. Forsyningen i Frederikshavn kommune arbejder på hvordan den fremtidige sortering skal ske. Der bliver sandsynligvis stigning i priserne på renovation fra 2023. Dette skal indregnes i det kommende budget. Der er også mulighed for ændring af sorteringen af affald, for at der skal ske besparelser på dette område.

Herefter informeres om de næste planlagte fornyelse og vedligehold i alle afdelingerne de kommende 4 år. Da der skal ske udfasning af gas senest til år 2028, vil der ske ændringer på Minervavej(afd. 1) og Drachmannsvænget(afd. 2). Helhedsplanen på Skarpæsvej 137-143 (afd. 4) er desværre ændret på grund prisen på tilbuddet var alt for stor. Der arbejdes derfor på et nyt projekt. På Daphnesvej håber vi at planen med nye vinduer og døre og facader kan udføres i 2023. Der informeres om at de indkomne forslag til Generalforsamlingen hører under afdelingsmøder i stedet for.

Pkt. 3: Revisor Søren Rasmussen fra Beierholm gennemgår først foreningens regnskab som udviser et underskud på kr. 6.838,-.

Der oplyses desuden at der er negativ renteudgift i alt på kr. 185.000,- , som skal fordeles mellem afdelinger og dispositionsfonden. Herefter oplyses om afdelingernes regnskaber, hvor der er overskud i 4 afdelingen og en enkelt afdeling som har et mindre underskud. Herefter fortælles om afdelingernes henlæggelser til vedligehold og fraflytninger. Der er ingen spørgsmål til regnskaberne, som herefter er godkendt.

Pkt. 4: Der er indkommet forslag om ”vild med vilje” i haverne og fællesarealer. Der er forsalg om at bestyrelsen og administrationen udarbejder retningslinjer om hvad der må gøres i haverne. Inspektøren fortæller om hvad der er mulighed for, og der vil blive arbejdet med det. Der er beboere som mener at egne haver skal holdes pænt som nu. Det kan være på enkelte fællesarealer det kan blive ”vild med vilje”. Efter snakken godkendes forslaget, som går til bestyrelsen.

Pkt. 5: Valg af Formand: Nuværende formand Susanne Rubow er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår at nuværende næstformand Annie Christensen bliver formand. Generalforsamlingen godkender at Annie Christensen bliver formand.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen: Birthe Bach Jensen er på valg, og bliver genvalgt. Herefter skal der vælges en person som overtager Annie Christensens plads i bestyrelsen. Per Nielsen, Skarpæsvej 114 bliver valgt til dette punkt. Herefter er Poul Mulig på valg, og ønsker ikke genvalg. I stedet vælges Leif Rughaven, Skarpæsvej 122.

Pkt. 7: Valg af suppleanter: Anni Knudsen, Trindelvej vælges som 1. suppleant, og Stella Egholm Jensen, Th. Geisnæs Vej vælges som 2. suppleant.

Pkt. 8: Valg af revisor: Beierholm v/Søren Rasmussen genvælges som boligforeningens revisor.

Pkt. 9. Eventuelt: Inspektørende fortæller om forslaget om udskiftning af postkasser, eller om nuværende kan lukkes for regnvand. Det oplyses at man har forsøgt med at pålægge tag på Skarpæsvej. Her vil vi så se om det virker.

Forslag om maling af spolestakit på Markvej. Inspektøren oplyser at dette afgøres når prisen kendes.

Forslag vedr. udskiftning af gasanlæg på Minervavej. Her oplyses det at det skal udfases senest i 2028, og der vil blive arbejdet med det. Der er snak om sortering af affald. På afd. 3 vil der bliver arbejdet med udvidelse af affaldscontainere samt storskrald. Herefter er der ikke mere under eventuelt.

Tidligere formand, Susanne Rubow takker for godt samarbejde igennem årene i bestyrelsen. Den nye formand Annie Christensen takker for godt samarbejde med tidligere formand og bestyrelsesmedlem som er fratrådt.

Herefter er der ikke mere på generalforsamlingen, og dirigenten takker for godt fremmøde, og generalforsamlingen er herefter afsluttet.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand: Annie Christensen

Øvrige: Anne-Marie Sørensen

Birthe Bach Jensen

Per Nielsen

Leif Rughaven

Suppleanter: Anni Knudsen og Stella Egholm Jensen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Boligforeningen Nordlys

Kontakt Boligforeningen Nordlys

Har du spørgsmål til vores lejemål eller nysgerrig efter yderligere information på vores boliger?

Ring eller skriv til os - så hjælper vi dig videre.

Nyhedsbrev

Modtag de seneste nyheder fra Boligforeningen Nordlys i din mailboks. Tilmeld dig her.

Kontortid

Manda​g - tirsdag: 10.00 - 13.00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 10.00 - 13.00

Fredag: 10.00 - 12.00

Servicetelefon: 98 45 05 16

Manda​g - torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 11.00

Ring til boligkontoret

Eller send en mail til:

info@boligforeningen-nordlys.dk 

Boligforeningen Nordlys
​Trindelvej 42, 9990 Skagen - rutevejledning

CVR: 41109416